List of Operas by: Kokkonen
Opera Name
(click to show performances)
Alternative Names
VIIMEISET KIUSAUKSET
Notes on Composer
Previous Page